ผลรวมคะแนน ยอดขาย ยอดเก็บ หนี้  (ประจำสัปดาห์)
คะแนนรวม
สายบริการ
ลำดับ
19/03/2561
13/03/2561
-
ขาย
เก็บ(คุณภาพ)
เก็บ(ปริมาณ)
หนี้+NPL 60 วัน
05
UT(อุตรดิตถ์)
1
฿1.00
40.00
26.22
28.17
-2.07
92.32
06
UT(อุตรดิตถ์)
2
฿2.00
34.95
26.50
24.16
-.30
85.31
03
UT(อุตรดิตถ์)
3
฿3.00
37.04
27.73
22.21
-2.52
84.46
05
DG(มหาสารคาม)
4
฿4.00
38.41
27.28
19.19
-5.34
79.54
01
PL(พิษณุโลก)
5
฿5.00
25.82
26.33
22.68
-.83
74.00
03
LC(เลย)
6
฿6.00
28.64
26.82
20.19
-1.69
73.96
03
PL(พิษณุโลก)
7
฿7.00
32.84
25.47
16.92
-3.42
71.81
05
SK(สกลนคร)
8
฿8.00
27.62
26.84
17.95
-1.08
71.33
10
PL(พิษณุโลก)
9
฿9.00
29.35
25.81
21.73
-5.60
71.29
09
SK(สกลนคร)
10
฿10.00
32.17
25.34
16.42
-3.34
70.59
07
PL(พิษณุโลก)
11
฿11.00
30.06
23.72
18.55
-3.32
69.01
05
PL(พิษณุโลก)
12
฿12.00
27.89
24.55
16.51
-1.27
67.68
02
UT(อุตรดิตถ์)
13
฿13.00
23.73
27.10
18.65
-1.85
67.63
06
SK(สกลนคร)
14
฿14.00
23.05
26.52
17.73
-1.00
66.30
04
LC(เลย)
15
฿15.00
28.64
25.61
16.95
-5.05
66.15
06
SR(สุรินทร์)
16
฿16.00
30.77
24.82
16.46
-8.35
63.70
04
LP(ลำปาง)
17
฿17.00
18.15
28.11
18.81
-1.46
63.61
01
PB(เพชรบูรณ์)
18
฿18.00
24.11
26.17
14.97
-1.66
63.59
01
CT(อุดร)
19
฿19.00
31.79
25.93
13.89
-8.22
63.39
07
UB(อุบลราชธานี)
20
฿20.00
22.02
30.00
21.57
-10.43
63.16
02
DG(มหาสารคาม)
21
฿21.00
26.46
24.54
15.96
-4.32
62.64
01
UT(อุตรดิตถ์)
22
฿22.00
17.45
27.16
19.01
-2.58
61.04
02
PB(เพชรบูรณ์)
23
฿23.00
22.00
24.39
16.29
-2.11
60.57
04
UT(อุตรดิตถ์)
24
฿24.00
24.10
28.01
12.48
-4.58
60.01
08
PL(พิษณุโลก)
25
฿25.00
23.06
24.51
16.45
-4.46
59.56
02
SK(สกลนคร)
26
฿26.00
24.46
23.92
14.40
-3.27
59.51
06
PL(พิษณุโลก)
27
฿27.00
20.95
25.71
20.60
-7.78
59.48
02
LP(ลำปาง)
28
฿28.00
23.73
25.21
13.74
-3.27
59.41
02
KP(กำแพงเพชร)
29
฿29.00
21.32
26.95
15.60
-4.68
59.19
08
SK(สกลนคร)
30
฿30.00
18.87
25.97
15.47
-1.41
58.90
03
SR(สุรินทร์)
31
฿31.00
25.86
23.94
15.29
-7.38
57.71
03
CT(อุดร)
32
฿32.00
22.35
26.82
16.14
-7.61
57.70
01
SB(สระบุรี)
33
฿33.00
30.04
21.19
17.47
-11.33
57.37
03
UB(อุบลราชธานี)
34
฿34.00
20.97
24.17
16.30
-4.26
57.18
07
LC(เลย)
35
฿35.00
20.97
26.21
13.10
-3.77
56.51
09
PL(พิษณุโลก)
36
฿36.00
21.62
26.18
17.38
-9.53
55.65
03
MD(มุกดาหาร)
37
฿37.00
40.00
11.63
26.09
-23.08
54.64
14
CT(อุดร)
38
฿38.00
21.30
28.79
12.28
-7.91
54.46
08
CT(อุดร)
39
฿39.00
18.88
24.75
12.70
-2.45
53.88
04
KP(กำแพงเพชร)
40
฿40.00
29.68
21.60
14.24
-12.06
53.46
07
SK(สกลนคร)
41
฿41.00
16.06
26.21
12.82
-1.91
53.18
05
PB(เพชรบูรณ์)
42
฿42.00
18.85
24.92
13.06
-4.74
52.09